Podmienky súťaže - WILD


Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže usporadúvanej na sociálnych sieťach spoločnosťou WDG s.r.o.. (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá slúžia ako doplnenie informácií týkajúcich sa pravidiel súťaže („informácie o súťaži“) uvedených organizátorom na sociálnej sieti, kde je súťaž organizovaná (ďalej len „sociálna sieť“). Organizátorom súťaže je: WDG s.r.o.., so sídlom Alžbetin Dvor 601, 900 42, Miloslavov, IČO: 46236643, zapísaná na Mestskom súde v Bratislave III pod číslom 73984/B (ďalej len „organizátor“)

Súťaž je organizovaná spoločnosťou WDG s.r.o. Súťaž nie je v žiadnom prepojení so spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited, ani nie je nijakým spôsobom spoločnosťou Meta Platforms Ireland Limited sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná.

I. Termín a miesto konania súťaže

1. Súťaž sa uskutoční v rámci účtu organizátora na sociálnych sieťach v čase a na území uvedenom v informáciách o súťaži na sociálnej sieti.

II. Účastníci súťaže

1. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osobastaršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Európskej úniespĺňajúca prípadne ďalšie podmienky uvedené v informácii o súťaži na sociálnejsieti (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
2. Zo súťaže súvylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi.
3. Osobynespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlamisúťaže nebudú do súťaže zaradené.

III. Podmienky výhry

Podmienkyvýhry a pravidlá, podľa ktorých bude určené poradie výhercov, sú uvedené vinformáciách o súťaži na sociálnej sieti.
2. V informáciách osúťaži je ďalej opísaná aj samotná výhra. Odovzdanie výhry výhercovi budezaistené najmä prostredníctvom tretej strany zaisťujúcej doručovateľskejslužby, ak nebude v informáciách o súťaži stanovené inak.

IV. Spracovanie osobných údajov

údajov1. Účasťou v tejto súťaži berie súťažiacina vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie (tedajej vedenia, organizácie a vyhodnotenia) tejto súťaže, verejné vyhlásenievýhercu (najmä na webových stránkach a sociálnych sieťach organizátora) akontaktovanie výhercu z dôvodu oprávneného záujmu organizátora na úspešnejrealizácii súťaže. Spracované budú kontaktné údaje účastníka a prípadne ďalšieúdaje poskytnuté na realizáciu súťaže.
2. Účastník beriena vedomie, že poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a že má právo na prístupk osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanienesprávnych osobných údajov a namietanie ich spracovania.

V. Záverečné ustanovenia

1. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiťdeklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniťpodmienky realizácie výhier v prípade, že výhry objektívne nebude možnérealizovať v súlade s týmito pravidlami.
2. Pravidlá súťažesú účastníkom k dispozícii na webových stránkach organizátora a v informáciácho súťaži na sociálnej sieti.
3. Organizátorsúťaže si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktoréhosprávanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Organizátor môže zosúťaže vylúčiť súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky podľa týchto pravidiel.
4. Nerealizovanévýhry bez náhrady prepadajú zadávateľovi.

Najdete nás i na MALL.CZ